Aktualności

Zapisy na szkolenie Kadry i Płace

Bez  tytułu

Rozpoczynamy nowy nabór!

Cena kursu: 2 088,00 zł, możliwość wpłaty ratalnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

- tel. 59/ 84 69 120 
- biuro@inkubator.slupsk.pl

Kurs kadry i płace

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145) uczestnicy nabędą kompetencję w zawodach:
242307 specjalista do spraw kadr
242310 specjalista do spraw wynagrodzeń

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji

Kurs odbędzie się w sali wykładowej Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości przy ul. Tuwima 22a w Słupsku w ilości godzin 80 lekcyjnych. Terminy i czas spotkań zostaną dopasowane do potrzeb grupy. Zajęcia będą się obywały nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu po minimum 3 godziny

Możliwość uczestniczenia  w jednym module kursu KADRY lub PŁACE.


Wymagania dla uczestników

Chęć poznania zagadnień z zakresu kadr i płac, potrzeba nabycia nowych kwalifikacji zawodowych lub podwyższania dotychczasowych, obsługa komputera, systematyczność w uczestniczeniu na zajęciach.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym. Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
Cel ten osiągnięty zostanie poprzez:
dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy w formie wykładów, przedstawienie materiałów źródłowych,
aktywny udział w zajęciach, naukę własną uczestnika
oraz rozwiązywanie przykładów kadrowo - płacowych.

Opis efektów kształcenia

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność:
stosowania przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych;
prowadzenia dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
obliczania wynagrodzenia, sporządzania listy płac, deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; deklaracji i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
korzystania z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo - płacowych.

Sposób i forma zaliczenia

Po zaliczeniu wszystkich obszarów programu uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 622)

 


SSIGIP
Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458