Aktualności

Regulamin

Uczestnika Kursów OWP

REGULAMIN UCZESTNIKA KURSÓW

Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości

 

 I.             ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zwany w dalszej części Ośrodkiem został powołany Uchwałą Nr 5 Zarządu Słupskiego Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku w dniu 20 września 1996r.
  w celu organizacji i prowadzenia działalności oświatowej w zakresie kształcenia zawodowego i specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych.

 

 1. Ośrodek został wpisany do ewidencji placówek niepublicznych i działalności oświatowej w formach pozaszkolnych na terenie działania Kuratorium Oświaty w Słupsku od dnia 01 września 1995r. (Zaświadczenie nr 15/95 z dnia 29.08.1995r.)

 

 1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości został wpisany z dniem 01 stycznia 1999r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miejską w Słupsku pod pozycją 36.

 

 1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości został wpisany  do ewidencji instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych  prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00127/2005 (Zaświadczenie z dnia 12 marca 2008 roku).

 

 1. Ośrodek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym w szczególności:

1/ Ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).

2/ Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (ustaw Dz. U. z 2011r. poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979).

3/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) z uwzględnieniem zmian  z dnia 16 października 2012 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1152).

4/ Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Kurs- jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym w OWP. Warunkiem rozpoczęcia danego kursu jest grupa minimum 6 osobowa.

Seminarium- jest pozaszkolną formą kształcenia czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez OWP.

Kurs / seminarium otwarte- kurs / seminarium, w którym uczestnictwo jest ogólnie dostępne.

Kurs / seminarium zamknięte- kurs / seminarium organizowane na zlecenie klienta.

Program kursu / seminarium- zakres tematyczny i godzinowy realizowanej usługi szkoleniowej

 

 II.           UDZIAŁ W KURSACH, OCENIANIE

 

 1. Udział w kursach i seminariach organizowanym przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości jest całkowicie dobrowolny.

 

 1. Uczestnik jest uprawniony do udziału w kursie, seminarium wówczas gdy:

1/  dokona płatności w kwocie określonej przez OWP,

2/ jest zakwalifikowany do udziału w kursie, seminarium w ramach projektu dofinansowanego z innego źródła (UE, fundacje).

3/ posiada skierowanie z Urzędu Pracy lub inny dokument wskazujący na to, że jego kształcenie jest refundowane.

 

 1. Każdy kurs kończy się egzaminem z zaliczeniem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które mają minimum 80% frekwencji i zostały przez wykładowcę dopuszczone do składania egzaminu.

 

 1. Każdy uczestnik, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

 

 1. Egzamin przeprowadza Komisja egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu, upoważnionego do powoływania komisji uchwałą Zarządu SSIGiP.

 

 1. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący i przynajmniej jeden członek.

 

 1. Każdy kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z obowiązującym wzorem. Zaświadczenie o ukończeniu seminarium wydawane jest na życzenie uczestnika.

 

 1. Program i czas trwania kursów i seminariów jest ustalany przez specjalistę ds. szkoleń w porozumieniu z Dyrektorem CWP.

 

 1. Stosowany sposób oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

 1. Wzór zaświadczenia jest zgodny z Załącznikiem Nr 5 do Rozporządzeniem     Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

 1. Jeżeli uczestnik szkolenia:

1/ nie uczęszcza systematycznie na zajęcia a frekwencja jest niższa niż 80%,

2/ i wg oceny wykładowcy nie czyni wystarczających postępów w nauce

 

      jest niedopuszczony do egzaminu końcowego, co oznacza iż nie spełnia warunków do otrzymania zaświadczenia. Opłacenie szkolenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zaświadczenia.

 

 1. 12.  Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu eksternistycznego wzakresie   programu, który jest realizowany przez OWP. Osoba przystępującado takiego egzaminu zobowiązana jest:

1)    posiadać zgodę Dyrektora CWP na przystąpienie do egzaminu,

2)    dokonać opłaty za egzamin w wysokości wskazanej przez Dyrektora CWP.

 

 1. 13.  Dyrektor CWP może skreślić uczestnika z listy osób uczestniczących w kursie w przypadku stwierdzenia, że osoba ta:

1/ niszczy mienie Ośrodka,

2/ nie zapłaciła w określonym terminie opłaty za kurs.

 

 III. PŁATNOŚCI

 

 1. Szkolenia z OWP są płatne.

 

 1. Uczestnik w całości pokrywa koszt swojego kształcenia, zgodnie z wartością określoną przez OWP.

 

 1. Opłata wnoszona przez uczestnika dotyczy całości szkolenia. Wyklucza się możliwość zwolnienia z części lub całości płatności w przypadku przerwania nauki przez uczestnika.

 

 1. Samowolne przerwanie zajęć nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwolnienie z odpłatności za zajęcia, z których uczestnik zrezygnował.

 

 1. Terminy i formy płatności za kurs:

1/ kursy są płatne z góry - konieczne jest dokonanie całości wpłaty przed rozpoczęciem się zajęć,

2/ w wyjątkowych przypadkach, na wniosek słuchacza, Dyrektor CWP w Słupsku może wyrazić zgodę na dokonanie płatności w dwóch (w przypadku kursów powyżej 60 godzin) lub trzech (w przypadku kursów powyżej 100 godzin) równych ratach: I rata - przed rozpoczęciem zajęć; II rata - do czasu rozpoczęcia się drugiej połowy szkolenia; III rata - na trzy tygodnie przed datą zakończenia kursu,

3/ płatność dokonuje się przelewem na konto Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku (numer konta znajduje się w sekretariacie OWP),

4/ każdy uczestnik/płatnik otrzymuje fakturę VAT,

5/ za egzamin eksternistyczny płatności należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.

 

 1. Kursy bezpłatne lub płatne częściowo:

1/ realizowane w ramach programów dofinansowanych przez UE, fundacje, przez organizacje pozarządowe,

2/ refundowane prze pracodawcę,

3/ wynikające z umowy barterowej ze SSIGiP,

4/ opłacane przez Urzędy Pracy,

5/ przewidziane dla członków i pracowników Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami SSIGiP w Słupsku,

6/ inne - zaakceptowane przez Dyrektora CWP.

 

 1. Rekrutacja na kursy bezpłatne lub płatne częściowo jest prowadzona przez OWP zgodnie z wymogami i kryteriami sponsorów, zawartymi w stosownych dokumentach i umowach zawartych z SSIGiP w Słupsku.

 

 IV.         PRAWA UCZESTNIKA

 

 1. Każdy uczestnik kursu ma prawo:

1/ do  wolnego wyboru kierunku kursu,

2/ do informacji na temat programu kursu, liczby godzin, planowanego terminu zajęć oraz kwalifikacji wykładowcy,

3/ do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, jeżeli spełni warunki pozwalające na jego wydanie,

4/ wyrażania własnych opinii na temat prowadzonych zajęć oraz zgłaszania swoich uwag do specjalisty ds. szkoleń lub Dyrektora CWP,

5/ wnioskować w wyjątkowych przypadkach o rozłożenie płatności na raty.

 

 V.          OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

 1. Osoby uczestniczące w kursie mają obowiązek:

1/ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w kształceniu,

2/ kulturalnego zachowywania się,

3/ dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

4/ dbania o powierzone mienie.

 

 VI.         OBOWIĄZKI OWP

 

 1. OWP jest zobowiązane do realizowania kursów zgodnie z programem i w zaplanowanych terminach.

 

 1. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z następujących powodów:

- nieobecności wykładowcy,

- innych przyczyn organizacyjnych (niespodziewanych)

to OWP jest zobowiązany ustalić ze słuchaczami nowy termin, odpowiadający im, w celu odpracowania niezrealizowanych zajęć.

 

 1. Na OWP spoczywa obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu kursu, jego warunków oraz kadry dydaktycznej z kwalifikacjami, wynikającymi z potrzeb programowych.

 

 1. OWP jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Prezesa Zarządu SSIGiP

z dnia 02.01.2017r.

 


Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458