Program

Program

Nazwa formy kształcenia

Kurs kadry i płace (od podstaw)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145) uczestnicy nabędą kompetencję w zawodach:

242307      specjalista do spraw kadr

242310      specjalista do spraw wynagrodzeń

 

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji

Kurs  odbędzie  się  w  sali  zajęć  komputerowych  Słupskiego  Stowarzyszenia  Innowacji

Gospodarczych i Przedsiębiorczości przy ul. Tuwima 22a w Słupsku w ilości godzin 80. Terminy i czas spotkań zostaną dopasowane do potrzeb grupy. Zajęcia będą się obywały nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu po minimum 3 godziny lekcyjne.

 

Wymagania dla uczestników

Chęć poznania zagadnień z zakresu kadr i płac, potrzeba nabycia nowych kwalifikacji zawodowych  lub  podwyższania  dotychczasowych,  obsługa  komputera,  systematyczność w uczestniczeniu na zajęciach.

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym.

Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku

dochodowego od osób fizycznych.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez:

dostarczenie   uczestnikom   aktualnej   wiedzy   w   formie   wykładów,   przedstawienie materiałów źródłowych, aktywny udział w zajęciach, naukę własną uczestnika oraz rozwiązywanie przykładów kadrowo - płacowych.

 

Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

 

Czas trwania kursu wynosi 80 godzin. Kurs składa się z 2 obszarów:

Część PŁACOWA - 40 h dydaktycznych 
1.Podstawy prawne dot. wynagrodzeń za pracę

2. Ogólne warunki ustalania wynagrodzeń
3. Naliczanie składek  na ubezpieczenia społeczne ZUS - Płatnik 
4. Naliczanie wynagrodzenie za czas choroby

5.. Zasady naliczania wynagrodzeń urlopowych
6 Zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy 

7.Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

8. Ćwiczenia ze sporządzania  list płac

9. Zasady pracy w programie Płatnik -ćwiczenia

 

Część KADROWA- 40 h dydaktycznych

1.Podstawy prawne dot. Kodeksu Pracy

2. Zasady prowadzenie teczek osobowych i wybranych dokumentów pracowniczych

3.Zasady postepowania przy nawiązywaniu rozwiązywaniu umów o pracę

4. Ustalanie wymiaru  urlopów  wypoczynkowych i innych rodzajów nieobecności w pracy

5.Planowanie i rozliczanie czasu pracy

6. Stosowanie kar porządkowych

7. Dodatkowe uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem

8. Zasady zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników w programie płatnik- ćwiczenia

9. Ćwiczenia w programie Gratyfikant

 

Opis efektów kształcenia

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność:

1.    stosowania przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych;

2.    prowadzenia   dokumentacji   dotyczącej   rekrutacji,   zatrudnienia   i   przebiegu   pracy pracowników;

3.    obliczania  wynagrodzenia,  sporządzania  listy  płac,  deklaracji  z  tytułu  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; deklaracji i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;

4.    korzystania z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo - płacowych.

 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

1)   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) i wybrane akta wykonawcze

2)    Ustawa z dnia Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380) - w zakresie umowy zlecenia i umowy o dzieło

3)    Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963) i wybrane akta wykonawcze

4)    Ustawa  z  dnia  25  czerwca  1999  r.  o  świadczeniach  pieniężnych  z  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 372)

5)   wzory dokumentów kadrowo - płacowych

 

Sposób i forma zaliczenia

Po  zaliczeniu  wszystkich  obszarów  programu  uczestnik  kursu  otrzyma  zaświadczenie o ukończeniu  kursu  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  5  do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 622)

 

 

 

 


Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458