Uchwały SSIGiP

Nasze uchwały z XXIV Walnego Zgromadzenia Członków

 

UCHWAŁA Nr 1/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima 22a

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.

§ 2

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

 

 

                                                                                Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                                              Przewodniczący Obrad

 

                                                                                             .................................................................

 

                                                                                                               Sekretarz

 

                                                                                          .....................................................................

 

UCHWAŁA Nr 2/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima 22a

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2016

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2016 rok.

§ 2

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia

 

                                                                                     Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                                                   Przewodniczący Obrad

 

                                                                      .......................................................................

 

                                                                          Sekretarz

 

                                                                         .............................................................................

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima 22a

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: przyjęcia planu finansowego na rok 2017

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala plan finansowy na rok 2017.

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

                                                                       Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                                 Przewodniczący Obrad

 

                                                                       .............................................................................

 

                                                                                              Sekretarz

 

                                                                        ...............................................................................

 

 

 

                UCHWAŁA Nr 5/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima 22a

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w składzie:

Tadeusz Jaworski- Prezes SSIGiP

Jan Mołdoch - Wice Prezes SSIGiP

Iwona Zdybał - Wice Prezes SSIGiP

Elżbieta Mikołajczak - Członek SSIGiP

Ewa Stefanowska  - Członek  SSIGiP

§ 2.

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

 

                                                            Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                             Przewodniczący Obrad

                                                          

                                                                       ...............................................................................

 

                                                                                                 Sekretarz

 

                                                                       ................................................................................

 

 

UCHWAŁA Nr 6/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima 22a

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Komisji Rewizyjnej w składzie:

Henryk Żmuda - Trzebiatowski - Przewodniczący

Roman Grzelak - Członek

Barbara Czernyhowska - Członek

§ 2.

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

 

                                                                     Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                                       Przewodniczący Obrad

                                                                      

                                                                                  ..................................................................

 

                                                                                                      Sekretarz

 

                                                                                  ................................................................

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

     z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima     22a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia do wyboru biura biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Stowarzyszeniu za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia

 

 

                                                           Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                           Przewodniczący Obrad

                                                         

                                                                                               .........................................................................

  

                                                          Sekretarz

 

                                                   .....................................................................

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 8/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima 22a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: zmian w Statucie Stowarzyszenia

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1.

W art. 1 pkt 2 zmienia się zapis

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku /Dz. U. Nr 20 , poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

 

na zapis

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity: Dz.U.2017.210)

 

W art. 2 dodaje się pkt 3 o brzmieniu

 Misją Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego i ościennych gmin województwa,
 • ułatwianie dostępu do finasowania dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • szkolenia, doradztwo, porady i udostępniania infrastruktury okołobiznesowej,
 • współdziałanie nauki i biznesu.

 

W art. 7 dodaje się pkt 2 o brzmieniu

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

 

W art. 7 dodaje się pkt 3 o brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

W art. 7 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numer pkt 4, w którym zmienia się zapis

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia

 

na zapis

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje listem poleconym do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie może być także wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć także szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

 

W art. 7 dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numer pkt 5

 

W art. 8 pkt 1 zmienia się zapis

Walne Zgromadzenie:

 1. wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 2. uchwala program i plan rzeczowo - finansowy na okres następny
 3. uchwala absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 4. ustala wysokość składek członkowskich,
 5. uchwala ramowe przeznaczenie środków Stowarzyszenia
 6. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia
 7. uchwala zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia,
 8. rozpatruje odwoływanie od uchwał Zarządu
 9. rozpatruje sprawy nie należące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

na zapis

 

Walne Zgromadzenie:

 1. wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia (w tym Prezesa Zarządu) i Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
 2. uchwala program i plan rzeczowo - finansowy na okres następny
 3. uchwala absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 4. ustala wysokość składek członkowskich,
 5. uchwala ramowe przeznaczenie środków Stowarzyszenia
 6. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia
 7. uchwala zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia,
 8. rozpatruje odwoływanie od uchwał Zarządu
 9. rozpatruje sprawy nie należące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

W art. 8 dodaje się pkt 3 o brzmieniu

Posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje, w uparciu o ustalony przez siebie Regulamin obrad, Przewodniczący powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

W art. 8 dodaje się pkt 4 o brzmieniu

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków uczestniczyć będą wszyscy członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwały o charakterze porządkowym mogą być podejmowane  mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

 

W art. 8 dodaje się pkt 5 o brzmieniu

Członkowie mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu obrad.

 

W art. 8 dodaje się pkt 6 o brzmieniu

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków organów Stowarzyszenia  lub likwidatorów jak również w sprawach osobowych, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali inaczej.

 

W art. 8 dodaje się pkt 7 o brzmieniu

Uchwały Walnego Zebrania Członków zgromadzenia wspólników powinny być podpisane przez obecnych członków lub co najmniej przez Przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. 
W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą
i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powinien dołączyć do protokołu. W przypadku zawiadomienia o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków pocztą elektroniczną, Zarząd dołącza do protokołu wydruki  z systemu teleinformatycznego poświadczone podpisami zarządu.

W art. 9 pkt 1 zmienia się zapis

Zarząd Stowarzyszenia składa się co najmniej z 5 członków, w tym:  prezesa i dwóch wiceprezesów.

 

na zapis

Zarząd stowarzyszenia składa się od 1 do 5 członków w tym: Prezesa Zarządu.

 

W art. 9 skreśla się pkt 2

 

W art. 9 skreśla się pkt 3

 

W art. 10 pkt 1 zmienia się zapis

Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

na zapis

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

W art. 10 pkt 2 zmienia się zapis

Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

 

na zapis

   Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów  za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

W art. 12 pkt 1 zmienia się zapis

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

na zapis

Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 3 członków. 

 

W art. 12 pkt 4 zmienia się zapis

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie a zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

 

 

na zapis

Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Skreśla się art. 18

 

W art. 20 dodaje się pkt 4 o brzmieniu

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

W art. 22 zmienia się zapis

 

 1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.

 

Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne.

 

 

 

na zapis

 

Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację. Walne Zgromadzenie jednocześnie podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia

                                               Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                           Przewodniczący Obrad

                                                        

                                                               ...........................................................................

 

                                                          Sekretarz

 

                                                                   ......................................................................

 

 

  

UCHWAŁA Nr 9/2017

Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Słupsku przy ul. J. Tuwima 22a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia

 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dnia 17 marca 2017 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

 

 

                                                           Za XXIV Walne Zgromadzenie Członków

                                                           Przewodniczący Obrad

                                                         

                                                               ...........................................................................

 

                                                          Sekretarz

 

                                                                .........................................................................

 


Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458