Statut SSIGiP

STATUT

 

SŁUPSKIEGO STOWARZYSZENIA INNOWACJI GOSPODARCZYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

TEKST JEDNOLITY

 

przyjęty na XXIX Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

 

 1. Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, zwane w dalszych postanowieniach "Stowarzyszeniem", jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity: Dz.U.2017.210).
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren kraju i zagranicy, a siedzibą władz miasto Słupsk.
 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak z napisem Stowarzyszenie.
 6. Stowarzyszenie może powoływać "Komisje" i "Fundusze" a w szczególności: Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, Kanadyjski Fundusz Pożyczkowy, Pomocowy Fundusz Pożyczkowy, Fundusz 1 Praca, Fundusz Poręczeń Kredytowych i inne w zależności od potrzeb, na zasadach określonych
  w statucie.
 7. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej, Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków oraz pracy wolontariuszy. Może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 9. Stowarzyszenie może powoływać placówki oświatowe (szkoły) na zasadach określonych w ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r.
 10. Stowarzyszenie może tworzyć przedstawicielstwa zagraniczne, a także prowadzić działalność
  na forum międzynarodowym.
 11. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 

Rozdział 2

Cele i formy działania

 

Art. 2

 

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na terenie kraju i zagranicy,
 2. działanie w kierunku ograniczania bezrobocia, w szczególności poprzez wspieranie i inicjowanie programów szkoleń zawodowych, promujących zdrowy styl życia i w zakresie profilaktyki uzależnień,
 3. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 4. inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych,
 5. działania na rzecz adaptacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych,
 6. pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności,
 7. stwarzanie systemu wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 8. działania na rzecz integracji społecznej,
 9. tworzenie systemów wsparcia innowacji i transferu technologii dla przedsiębiorstw.

2. Cele określone w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. pomoc w tworzeniu lokalnych kół Stowarzyszenia w celu promocji przedsiębiorczości
  w gminach na terenie całego kraju, w tym współudział w tworzeniu "Inkubatorów Przedsiębiorczości",
 2. tworzenie systemu informacji,
 3. organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 4. wydawania materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 5. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 6. współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi w zakresie rozwoju gospodarczego rejonu słupskiego
  w szczególności w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
 7. organizację szkół zawodowych dla osób bezrobotnych.

3. Misją Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego i ościennych gmin województwa,
 • ułatwianie dostępu do finasowania dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • szkolenia, doradztwo, porady i udostępniania infrastruktury okołobiznesowej,
 • współdziałanie nauki i biznesu.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Art. 3

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków honorowych,

3. członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność
do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez  Stowarzyszenie,
 3. korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
 4. korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
 5. zgłaszać wnioski i postulaty, dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 6. posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia.

4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować jego program,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna lub inna jednostka uznająca cele zasady Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
 5.  Członek wspierający ma prawo określone w art. 3 ust. 3 pkt. 2, 3, 5, oraz prawo uczestnictwa głosem doradczym - za pośrednictwem swojego przedstawiciela - w Walnym Zgromadzeniu.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia
  i rozwoju gospodarczego regionu słupskiego, w szczególności w rozwoju małej przedsiębiorczości.
 7. Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest zwolniony
  z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 8. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,
  a o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
 9. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. śmierci członka,
  5. likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem Stowarzyszenia,
  6. likwidacji Stowarzyszenia.
 10. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania
  do Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4

Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia

 

Art. 4

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 5

 

 1. Kadencja członków wybieranych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Kadencja połowy pierwszego składu władz, określonego przez Walne Zgromadzenie Założycieli, trwa 2 lata.
 3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się co 4 lata.

 

Art. 6

 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Art. 7

 

 1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zgromadzenia Członków, które zbiera się co roku.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
  i miejsce obrad Zarząd podaje listem poleconym do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie może być także wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć także szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni
   od wpłynięcia wniosku.

 

Art. 8

 

 1. Walne Zgromadzenie:
  1. wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia (w tym Prezesa Zarządu) i Komisji Rewizyjnej
   (w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej),
  2. uchwala program i plan rzeczowo - finansowy na okres następny,
  3. uchwala absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
  4. ustala wysokość składek członkowskich,
  5. uchwala ramowe przeznaczenie środków Stowarzyszenia,
  6. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
  7. uchwala zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia,
  8. rozpatruje odwoływanie od uchwał Zarządu,
  9. rozpatruje sprawy nie należące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków, jeżeli odbywa się po upływie piętnastu minut po oznaczonym terminie, a w zawiadomieniu wyraźnie to oznaczono.
 2. Posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje w oparciu o ustalony przez siebie Regulamin obrad Przewodniczący powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków uczestniczyć będą wszyscy członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwały o charakterze porządkowym mogą być podejmowane  mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 4. Członkowie mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu obrad.
 5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
  o odwołanie członków organów Stowarzyszenia  lub likwidatorów jak również w sprawach osobowych, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali inaczej.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powinny być podpisane przez obecnych członków lub co najmniej przez Przewodniczącego.  W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.  Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Członków Stwarzyszenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powinien dołączyć do protokołu.  W przypadku zawiadomienia o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków pocztą elektroniczną, Zarząd dołącza do protokołu wydruki  z systemu teleinformatycznego poświadczone podpisami zarządu.

 

Art. 9

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 1 do 6 członków, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego, od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu, od 1 do 2 członków Zarządu.
 2. (skreślony)
 3. (skreślony)
 4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  4. opracowanie budżetu i sporządzenie bilansu,
  5. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
  6. powoływanie "Komisji" i tworzenie "Funduszy" do poszczególnych spraw i zagadnień,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  8. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
  9. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych w zakresie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń, Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości, Regulaminu "Funduszy" i innych Regulaminów,
  11. zaciąganie pożyczek, kredytów do wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
  12. (skreślony).
 5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego, Wiceprezesów Zarządu powołuje ze swojego grona Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.

 

 

Art. 10

 

 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej
  i przewodniczący Komisji.

 

Art. 11

 

 1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 2. przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 

Art. 12

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 3 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej
  w statucie, to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokoptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów /w kolejności otrzymanych głosów/.

 

Art. 13

 

 1. "Komisje", o których mowa w art. 1 ust. 6 i art. 9 ust. 4 pkt. 6 powołuje Zarząd Stowarzyszenia
  w razie konieczności dla realizacji ściśle określonego zadania.
 2. Członkami "Komisji" mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
 3. Liczbę członków "Komisji", jej zadania i czas działania określa Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Przewodniczącym "Komisji" jest osoba wybrana przez członków Komisji.
 5. Sprawozdanie z działalności "Komisji" przed Zarządem Stowarzyszenia składa w jej imieniu przewodniczący "Komisji".
 6. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Art. 14

 

 1. "Fundusze", o których mowa w art. 1 ust.6 i art.9 ust.4 pkt. 6 tworzy Zarząd Stowarzyszenia dla finansowania określonego zadania.
 2. "Fundusze" tworzone są z majątku finansowego Stowarzyszenia i innych organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych.
 3. Zasady zarządzania "Funduszem" i sposób jego wykorzystania ustala "Regulamin Funduszu" uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Osobę odpowiedzialną za zarządzanie "Funduszem" ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział 5

 

Działalność gospodarcza

 

Art. 15

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Określa się przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia w zakresie:

                  a. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie

 1. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 2. PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 3. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 4. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
 5. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting)
  i podobna działalność
 6. PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 7. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 8. PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 9. PKD 68.20.Z -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 10. PKD 68.32.Z - Zarzadzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 11. PKD 69.10.Z - Działalność prawnicza
 12. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 13. PKD 70.22. Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 14. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 15. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
  w pozostałych mediach
 16. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 17. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli
 18. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 19. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 20. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 21. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
 22. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
 23. PKD 85.32.A - Technika
 24. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 25. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 26. PKD 91.01.A - Działalność bibliotek 
 27. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

 1. Skreślony.
 2. Skreślony. 

Art. 16

 

Skreślony.

 

Art. 17

 

 1. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 2. Skreślony.

 

Rozdział 6

Koła terenowe

 

 (skreślony)

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

Art. 19

 

Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze, które składają się z:

 1. składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
 2. wpływów z działalności statutowej,
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. dochodów z działalności gospodarczej,
 5. dotacji państwowych i samorządowych,
 6. darowizn i zapisów,
 7. z innych źródeł.

 

Art. 20

 

 1. Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia członków.
 2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział 8

 

Zasady dokonywania zmian statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia

 

Art. 21

 

Zmiana Statutu, odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia
w pierwszym terminie, bez względu na liczebność w drugim terminie.

 

Art. 22

 

Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację. Walne Zgromadzenie jednocześnie podejmuje decyzję
o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku.


 

SSIGIP
Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458