Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości jest akredytowanym wykonawcą usług szkoleniowych w sieci KSU.
Szkolenia pozwalające nabyć nowe umiejętnosci z zakresu obsługi wybranych programów komputerowych
Szkolenia dla przedsiębiorców i osób planujących założyć własną firmę
Szkolenia umożliwiające nabycie nowych umiejętnosci i kwalifikacji zawodowych dla osób pracujących i bezrobotnych
Przyjmujemy zapisy na szkolenia. warunkiem rozpoczęcia szkoleń jest udział minimum 8 osób w grupie. Zapisy w biurze Stowarzyszenia, mailowo lub telefonicznie.
Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości oferuje do wynajmu nowoczesną salę wykładową w centrum Słupska.
Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości oferuje do wynajmu nowoczesną salę komputerową w centrum Słupska.
REGULAMIN UCZESTNIKA KURSÓW Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zwany w dalszej części Ośrodkiem został powołany Uchwałą Nr 5 Zarządu Słupskiego Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku w dniu 20 września 1996r. w celu organizacji i prowadzenia działalności oświatowej w zakresie kształcenia zawodowego i specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych. 2. Ośrodek został wpisany do ewidencji placówek niepublicznych i działalności oświatowej w formach pozaszkolnych na terenie działania Kuratorium Oświaty w Słupsku od dnia 01 września 1995r. (Zaświadczenie nr 15/95 z dnia 29.08.1995r.) 3. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości został wpisany z dniem 01 stycznia 1999r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miejską w Słupsku pod pozycją 36. 4. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości został wpisany do ewidencji instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00127/2005 (Zaświadczenie z dnia 12 marca 2008 roku). 5. Ośrodek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym w szczególności: 1/ Ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60). 2/ Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (ustaw Dz. U. z 2011r. poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979). 3/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) z uwzględnieniem zmian z dnia 16 października 2012 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1152). 4/ Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Kurs – jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym w OWP. Warunkiem rozpoczęcia danego kursu jest grupa minimum 6 osobowa. Seminarium – jest pozaszkolną formą kształcenia czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez OWP. Kurs / seminarium otwarte – kurs / seminarium, w którym uczestnictwo jest ogólnie dostępne. Kurs / seminarium zamknięte – kurs / seminarium organizowane na zlecenie klienta. Program kursu / seminarium – zakres tematyczny i godzinowy realizowanej usługi szkoleniowej II. UDZIAŁ W KURSACH, OCENIANIE 1. Udział w kursach i seminariach organizowanym przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości jest całkowicie dobrowolny. 2. Uczestnik jest uprawniony do udziału w kursie, seminarium wówczas gdy: 1/ dokona płatności w kwocie określonej przez OWP, 2/ jest zakwalifikowany do udziału w kursie, seminarium w ramach projektu dofinansowanego z innego źródła (UE, fundacje). 3/ posiada skierowanie z Urzędu Pracy lub inny dokument wskazujący na to, że jego kształcenie jest refundowane. 3. Każdy kurs kończy się egzaminem z zaliczeniem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które mają minimum 80% frekwencji i zostały przez wykładowcę dopuszczone do składania egzaminu. 4. Każdy uczestnik, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu. 5. Egzamin przeprowadza Komisja egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu, upoważnionego do powoływania komisji uchwałą Zarządu SSIGiP. 6. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący i przynajmniej jeden członek. 7. Każdy kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z obowiązującym wzorem. Zaświadczenie o ukończeniu seminarium wydawane jest na życzenie uczestnika. 8. Program i czas trwania kursów i seminariów jest ustalany przez specjalistę ds. szkoleń w porozumieniu z Dyrektorem CWP. 9. Stosowany sposób oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 10. Wzór zaświadczenia jest zgodny z Załącznikiem Nr 5 do Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 11. Jeżeli uczestnik szkolenia: 1/ nie uczęszcza systematycznie na zajęcia a frekwencja jest niższa niż 80%, 2/ i wg oceny wykładowcy nie czyni wystarczających postępów w nauce jest niedopuszczony do egzaminu końcowego, co oznacza iż nie spełnia warunków do otrzymania zaświadczenia. Opłacenie szkolenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zaświadczenia. 12. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu eksternistycznego w zakresie programu, który jest realizowany przez OWP. Osoba przystępująca do takiego egzaminu zobowiązana jest: 1) posiadać zgodę Dyrektora CWP na przystąpienie do egzaminu, 2) dokonać opłaty za egzamin w wysokości wskazanej przez Dyrektora CWP. 13. Dyrektor CWP może skreślić uczestnika z listy osób uczestniczących w kursie w przypadku stwierdzenia, że osoba ta: 1/ niszczy mienie Ośrodka, 2/ nie zapłaciła w określonym terminie opłaty za kurs. III. PŁATNOŚCI 1. Szkolenia z OWP są płatne. 2. Uczestnik w całości pokrywa koszt swojego kształcenia, zgodnie z wartością określoną przez OWP. 3. Opłata wnoszona przez uczestnika dotyczy całości szkolenia. Wyklucza się możliwość zwolnienia z części lub całości płatności w przypadku przerwania nauki przez uczestnika. 4. Samowolne przerwanie zajęć nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwolnienie z odpłatności za zajęcia, z których uczestnik zrezygnował. 5. Terminy i formy płatności za kurs: 1/ kursy są płatne z góry – konieczne jest dokonanie całości wpłaty przed rozpoczęciem się zajęć, 2/ w wyjątkowych przypadkach, na wniosek słuchacza, Dyrektor CWP w Słupsku może wyrazić zgodę na dokonanie płatności w dwóch (w przypadku kursów powyżej 60 godzin) lub trzech (w przypadku kursów powyżej 100 godzin) równych ratach: I rata – przed rozpoczęciem zajęć; II rata – do czasu rozpoczęcia się drugiej połowy szkolenia; III rata – na trzy tygodnie przed datą zakończenia kursu, 3/ płatność dokonuje się przelewem na konto Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku (numer konta znajduje się w sekretariacie OWP), 4/ każdy uczestnik/płatnik otrzymuje fakturę VAT, 5/ za egzamin eksternistyczny płatności należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu. 6. Kursy bezpłatne lub płatne częściowo: 1/ realizowane w ramach programów dofinansowanych przez UE, fundacje, przez organizacje pozarządowe, 2/ refundowane prze pracodawcę, 3/ wynikające z umowy barterowej ze SSIGiP, 4/ opłacane przez Urzędy Pracy, 5/ przewidziane dla członków i pracowników Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami SSIGiP w Słupsku, 6/ inne – zaakceptowane przez Dyrektora CWP. 7. Rekrutacja na kursy bezpłatne lub płatne częściowo jest prowadzona przez OWP zgodnie z wymogami i kryteriami sponsorów, zawartymi w stosownych dokumentach i umowach zawartych z SSIGiP w Słupsku. IV. PRAWA UCZESTNIKA 1. Każdy uczestnik kursu ma prawo: 1/ do wolnego wyboru kierunku kursu, 2/ do informacji na temat programu kursu, liczby godzin, planowanego terminu zajęć oraz kwalifikacji wykładowcy, 3/ do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, jeżeli spełni warunki pozwalające na jego wydanie, 4/ wyrażania własnych opinii na temat prowadzonych zajęć oraz zgłaszania swoich uwag do specjalisty ds. szkoleń lub Dyrektora CWP, 5/ wnioskować w wyjątkowych przypadkach o rozłożenie płatności na raty. V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 1. Osoby uczestniczące w kursie mają obowiązek: 1/ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w kształceniu, 2/ kulturalnego zachowywania się, 3/ dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 4/ dbania o powierzone mienie. VI. OBOWIĄZKI OWP 1. OWP jest zobowiązane do realizowania kursów zgodnie z programem i w zaplanowanych terminach. 2. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z następujących powodów: - nieobecności wykładowcy, - innych przyczyn organizacyjnych (niespodziewanych) to OWP jest zobowiązany ustalić ze słuchaczami nowy termin, odpowiadający im, w celu odpracowania niezrealizowanych zajęć. 3. Na OWP spoczywa obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu kursu, jego warunków oraz kadry dydaktycznej z kwalifikacjami, wynikającymi z potrzeb programowych. 4. OWP jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Prezesa Zarządu SSIGiP z dnia 02.01.2017r.

Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458